BUDOPOL-WROCŁAW SA treść uchwał WZA podjętych 19 czerwca 2012 r.

Raport bieżący z plikiem 14/2012

PDF

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Na podstawie paragrafu 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami praw państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259), Zarząd „Budopol – Wrocław” S.A. przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol – Wrocław” S.A. w dniu 19 czerwca 2012 r.