BUDOPOL-WROCŁAW SA rezygnacja prezesa zarządu

Raport bieżący 17/2012

Zarząd Budopol – Wrocław S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym, tj. 20 lipca 2012 r. wpłynęło do Spółki oświadczenie o rezygnacji Pana Mirosław Motyki z dniem 31 sierpnia 2012 r. z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki. W uzasadnieniu przyczyny rezygnacji Pan Mirosław Motyka wskazał powody osobiste.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).