BUDOPOL-WROCŁAW SA oddelegowanie członka rady nadzorczej do czasowego wykonywania funkcji prezesa zarządu

Raport bieżący 18/2012

Zarząd Budopol – Wrocław S.A. podaje do publicznej
wiadomości, iż w dniu 23 lipca 2012 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła
uchwałę w sprawie oddelegowania członka Rady Nadzorczej Emitenta, Pana
Lecha Pińskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta na okres
trzech miesięcy począwszy od dnia 01.09.2012 r.

Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej Emitenta jest wynikiem
rezygnacji dotychczasowego Prezesa Spółki Pana Mirosław Motyki z dniem
31 sierpnia 2012 r. z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, o czym
Emitent informował raporcie bieżącym nr 17/2012 z dnia 20 lipca 2012 r.

Pan Lech Piński, urodzony w 1958 roku, posiada wykształcenie wyższe,
jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej
Instytutu Konstrukcji Inżynierskich. Od roku 1985 pracował w
przedsiębiorstwach budowlanych we Wrocławiu począwszy od stanowiska
inżyniera budowy, majstra, kierownika budowy, kierownika grupy robót,
zastępcy dyrektora ds. technicznych, dyrektora naczelnego. W latach 1993
– 2002 prowadził jako współwłaściciel Biuro Projektów: Przedsiębiorstwo
Projektowania i Realizacji Inwestycji „Stalprojekt” Sp. z o.o. Od roku
2003 jest współwłaścicielem Przedsiębiorstwa Budowlanego Inter-System
S.A., gdzie pełnił funkcje Wiceprezesa – Dyrektora Technicznego. W
grudniu 2011 r. złożył rezygnacje z zajmowanego stanowiska i w kwietniu
2012 r. zakończył pracę pozostając do czerwca 2012 r. Członkiem Rady
Nadzorczej PB Inter-System SA. Pan Lech Piński posiada akcje ww. Spółki,
a także jest współwłaścicielem spółki jawnej „Nowara [&] Piński
Nieruchomości”. Pan Lech Piński prowadzi działalność gospodarczą o
charakterze niekonkurencyjnym w stosunku do działalności Emitenta.

Pomiędzy Panem Lechem Pińskim a innymi Członkami Rady Nadzorczej i
Zarządu Emitenta nie występują powiązania rodzinne. Pan Lech Piński nie
figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie
ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z
dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).