BUDOPOL-WROCŁAW SA zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2012 r.

Raport bieżący 19/2012

Zarząd Budopol – Wrocław S.A. informuje o zmianie terminu
przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego
raportu półrocznego za I półrocze 2012 roku i podjęciu decyzji o
przekazaniu tego raportu do publicznej wiadomości w dniu 31 sierpnia
2012 roku. Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 3/2012 z
dnia 31 stycznia 2012 roku, pierwotna data publikacji tego raportu
ustalona była na dzień 16 sierpnia 2012 roku.

Podstawa prawna: § 103 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim.