Raport bieżący 20/2012

Zarząd „Budopol – Wrocław” S.A. [Emitent], na podstawie §
5 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19. lutego 2009
r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim, nawiązując do raportu bieżącego nr 23/2010 z dnia 30.
lipca 2010 r. oraz raportu bieżącego nr 11/2011 z dnia 22. lipca 2011 r.
informuje, że w dniu 27. lipca 2012 r. Emitent wraz z podmiotami
zależnymi – Spółką „Budopol GW” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
s.k.a., Spółką „Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GRI”
s.k.a. oraz „Zebud Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
s.k.a., podpisał z Bankiem ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w
Katowicach aneks do umowy wieloproduktowej w formie kredytów złotowych
obrotowych [Umowa]. Na podstawie ww. aneksu ustalona została redukcja
zadłużenia w ramach dostępnego kredytu z 17.133.100,00 zł do docelowego
poziomu 10.133.100,00 zł do dnia 28.07.2013 r.

Kwota udostępnionego kredytu:

a) 17.133.100,00 zł w okresie od 27.07.2012 do dnia 10.10.2012 r.

b) 15.133.100,00 zł w okresie od 11.10.2012 do dnia 10.01.2013 r.

c) 13.133.100,00 zł w okresie od 11.01.2013 do dnia 10.04.2013 r.

d) 12.133.100,00 zł w okresie od 11.04.2013 do dnia 10.07.2013 r.

e) 10.133.100,00 zł w okresie od 11.07.2012 do dnia 28.07.2013 r.

W ramach przyznanego kredytu strony ustaliły limit kredytowy dla
Spółki „Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GRI” s.k.a.
na poziomie 5.000.000,00 zł. Strony ustaliły również, że okres
udostępnienia kredytu przyznanego Umową zostaje przedłużony do dnia 28.
lipca 2013 r. Warunki kredytowania nie odbiegają od warunków rynkowych.
Kredyt jest przeznaczony na bieżącą obsługę podstawowej działalności
operacyjnej.

Kryterium uznania umowy za znaczącą wynika z faktu, że łączna wartość
umowy przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej
Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.