Najbliższe wydarzenia

Budopol

Wrz 15, 2012

Odwołanie Pana Lecha Pińskiego z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu i powołanie Pana Karola Antkowiaka na Prezesa Zarządu

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 21 i 22 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,
Zarząd Budopol – Wrocław S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na
posiedzeniu w dniu 14 września br. odwołała p. Lecha Pińskiego z
delegowania go do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki i powołała na
Prezesa Spółki Budopol – Wrocław S.A. p. Karola Antkowiaka.
Pan Karol Antkowiak jest absolwentem Studium Nauczycielskiego w Legnicy.
W latach 1986 – 1989 był nauczycielem w Szkole Podstawowej w Jaworze. W
latach 1990 – 1993 prowadził własną działalność dot. skupu i sprzedaży
wartości dewizowej. W 1993 r. rozpoczął pracę w Gant. W latach 1996 –
2001 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce Gant S.A. a następnie przez
4 lata, od 2006 r. pełnił funkcję Członka Zarządu w ww. spółce. Decyzją
Rady Nadzorczej od 2010 r. do chwili obecnej zajmuje stanowisko Prezesa
Zarządu w spółce Gant Development S.A. Dodatkowo pełni funkcję Prezesa
Zarządu w spółkach: Juwar Sp. z o.o., Kapelanka Sp. z o.o.,
Budopol-Racławicka Sp. z o.o. W obecnej chwili Pan Karol pełni funkcje
członka organów również w innych spółkach wchodzących w skład Grupy
Kapitałowej Gant Development. Ponadto od 2007 r. jest większościowym
udziałowcem i pełni funkcje prokurenta w spółce Chart-Media Sp. z o.o.
Pomiędzy Panem Karolem Antkowiakiem a innymi Członkami Rady Nadzorczej i
Zarządu Emitenta nie występują powiązania rodzinne. Pan Karol Antkowiak
nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na
podstawie ustawy o KRS.