Najbliższe wydarzenia

Budopol

Paź 31, 2012

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIŁÓW 87 677 121 372 20 901 30 258
II. ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (1 851) 8 701 (441) 2 169
III. ZYSK (STRATA) BRUTTO (978) 11 795 (233) 2 940
IV. ZYSK (STRATA) NETTO 921 11 473 220 2 860
V. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (1 787) 14 939 (426) 3 724
VI. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 4 133 (15 844) 985 (3 950)
VII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (3 081) 3 333 (734) 831
VIII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (735) 2 428 (175) 605
IX. WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE BILANSU 30.09.2012 31.12.2011 30.09.2012 31.12.2011
X. AKTYWA RAZEM 164 402 124 380 39 964 28 161
XI. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 91 175 50 153 22 163 11 355
XII. ZOBOWIAZANIA DŁUGOTERMINOWE 31 901 3 999 7 755 905
XIII. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 57 267 42 111 13 921 9 534
XIV. KAPITAŁ WŁASNY 67 330 66 346 16 367 15 021
XV. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 52 000 52 000 12 640 11 773
XVI. LICZBA AKCJI 52 000 000 52 000 000 52 000 000 52 000 000
XVII. ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ (W ZŁ/EURO) 0,02 0,22 0,00 0,05
Dane zgodnie z paragrafem 87.7.1.
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych.
W przypadku prezentowania wybranych danych
finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy
odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego
sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu
(sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego
kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio
opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji
Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do
publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z
przepisami prawa.

[Dowiedz się więcej]