Zarząd Spółki „Budopol – Wrocław” S.A. na podstawie
art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych przekazuje do publicznej wiadomości, że w
dniu 05 września 2011 r., Spółka zależna od Emitenta „Budopol GW Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością” S.K.A. jako Wykonawca, zawarła ze
Spółką Konimpex – Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie jako
Inwestorem, umowę o roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa,
której przedmiotem jest realizacja inwestycji przy ul. Jasna Rola w
Poznaniu, polegającej na budowie osiedla składającego się z trzech
budynków mieszkalnych, w których zaprojektowano 123 mieszkania, wraz z
podziemną halą garażową pod nazwą „Ogrody Naramowickie B I Etap”.
Wartość umowy Strony określiły na kwotę ryczałtową 16.150.000,00 złotych
netto i może ulec zmianie jedynie w przypadkach przewidzianych w
umowie. Strony w/w umowy ustaliły termin zakończenia robót budowlanych
do dnia 30 października 2012 r. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od
powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Podanie niniejszej
informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż
podpisanie umowy o roboty budowlane z Inwestorem spoza Grupy Kapitałowej
Gant Development S.A. jest jednym z głównych zamierzeń Spółki na
najbliższy rok oraz będzie miało bezpośredni wpływ na ocenę sytuacji
finansowej Emitenta w przyszłości.

Ww. umowa nie spełnia, w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 44 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,
kryterium znaczącej umowy, jednak w ocenie Zarządu Emitenta przedmiotowe
zdarzenie stanowi informację poufną w rozumieniu art. 154 Ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.