WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW 121372 81196 30258 20285
II. ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 9827 2622 2450 655
III. ZYSK (STRATA) BRUTTO 12921 4638 3221 1159
IV. ZYSK (STRATA) NETTO 12661 4160 3156 1039
V. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 14939 7305 3724 1825
VI. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -15844 -2492 -3950 -623
VII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 3333 5030 831 1257
VIII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM 2428 9843 605 2459
IX. WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE BILANSU 30-09-2011 31-12-2010 30-09-2011 31-12-2010
X. AKTYWA RAZEM 130465 95917 29576 24220
XI. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 52066 33792 11803 8533
XII. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 3894 0 883 0
XIII. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 44722 32751 10138 8270
XIV. KAPITAŁ WŁASNY 69381 56565 15728 14283
XV. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 52000 52000 11788 13130
XVI. LICZBA AKCJI 52000000 52000000 52000000 52000000
XVII. ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ (W ZŁ/EURO) 0,24 0,08 0,06 0,02

Dane zgodnie z paragrafem 89.1.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych

przekazywanych przez emitentów papierów wartościoowych.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego
sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu
(sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego
kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio
opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji
Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do
publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z
przepisami prawa.

Skonsolidowane_Sprawozdanie_finansowe_za_3 kwartaly_2011_GK_BDL_SA.pdf