Zarząd BUDOPOL – WROCŁAW S.A. informuje, iż w dniu 05
kwietnia 2012 r. powziął informację od znaczącego akcjonariusza (spółki
GANT DEVELOPMENT S.A.) o zawarciu z akcjonariuszami dominującymi spółki
INTAKUS S.A. (Markiem Boryczką, Iwoną Ludkowską oraz Piotrem
Ludkowskim) porozumienia dotyczącego podjęcia czynności zmierzających do
połączenia spółki BUDOPOL WROCŁAW S.A. ze spółką INTAKUS S.A. Zgodnie z
porozumieniem strony ustaliły następujące istotne warunki, których
spełnienie jest niezbędne dla poparcia przez strony fuzji ww. spółek:

1) Stosunek wymiany akcji spółki przejmowanej (INTAKUS S.A.) na akcje
spółki przejmującej (BUDOPOL – WROCŁAW S.A.) będzie wynosił 3 (słownie:
trzy) akcje spółki INTAKUS S.A. w zamian za 1 (słownie: jeden) akcje
spółki BUDOPOL – WROCŁAW S.A.

2) Zawarcie porozumienia z wierzycielami spółki INTAKUS S.A. przewidującego restrukturyzację zadłużenia.

Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest
faktem, iż może mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej
Emitenta.