Zarząd Budopol – Wrocław S.A. na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje, iż w dniu 10 kwietnia 2012 r. podpisany został aneks (zwany dalej: Aneksem) do porozumienia zawartego w dniu 20 marca 2012 r. przez Emitenta i Intakus S.A. (o czym Emitent informował w treści raportu bieżącego oznaczonego numerem 4/2012 z dnia 21 marca 2012 r.), zwanego dalej: Porozumieniem. Aneks zmienia termin, z upływem którego Strony Porozumienia zobowiązały się do zawarcia aneksu do Porozumienia, w którym ustalone zostaną szczegółowe warunki restrukturyzacji zadłużenia spółki Intakus S.A., rodzaju oraz terminu wniesienia aktywów do spółki Intakus S.A. oraz warunki połączenia obu spółek. Terminem, o którym mowa, jest zgodnie z Aneksem dzień 24 kwietnia 2012 r.
Zmiana terminu zawarcia aneksu do Porozumienia spowodowana jest złożeniem przez Intakus S.A. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych w dniu 6 kwietnia 2012 r. wniosku o ogłoszenie upadłości Intakus S.A. z możliwością zawarcia układu.
Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż może mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej Emitenta.