WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIŁÓW 25979 34103 6223 8581
II. ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 453 6108 109 1537
III. ZYSK (STRATA) BRUTTO 1002 7111 240 1789
IV. ZYSK (STRATA) NETTO 959 6818 230 1716
V. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -19232 6481 -4606 1631
VI. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 18737 -4081 4488 -1027
VII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 519 217 124 55
VIII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM 24 2617 6 658
IX. WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE BILANSU 2012-03-31 2011-12-31 2012-03-31 2011-12-31
X. AKTYWA RAZEM 153748 125373 36944 28385
XI. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 83014 50051 19948 11332
XII. ZOBOWIAZANIA DŁUGOTERMINOWE 35130 3999 8441 905
XIII. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 43957 42111 10563 9534
XIV. KAPITAŁ WŁASNY 68441 67441 16446 15269
XV. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 52000 52000 12495 11773
XVI. LICZBA AKCJI 52000000 52000000 52000000 52000000
XVII. ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ (W ZŁ/EURO) 0,018 0,131 0,004 0,033

[Dowiedz się więcej]