Zarząd Budopol – Wrocław S.A. na podstawie art. 56
ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych, niniejszym informuje, że w związku z tym, iż
Emitent nie zawarł aneksu do warunkowego porozumienia pomiędzy Emitentem
a spółką Intakus S.A. z dnia 20 marca 2012 r., którego celem było
ustalenie warunków restrukturyzacji zadłużenia INTAKUS S.A., rodzaju i
terminu wniesienia aktywów do restrukturyzacji zadłużenia oraz warunków
połączenia ww. spółek, porozumienie, o którym mowa powyżej, wygasło.

Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest
faktem, iż może mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej
Emitenta.