Zarząd City Interactive S.A. informuje, iż na podstawie § 25 ust. 2 lit. g. Statutu Spółki oraz § 4 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Rady Nadzorczej, w dniu 23 maja 2012 roku Rada Nadzorcza City Interactive S.A. podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdan finansowych, z którym zostanie zawarta umowa w zakresie przeglądu oraz badania sprawozdań finansowych Emitenta.
Wybranym podmiotem jest:
CSWP Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-042), przy ul. Nowy Świat 49, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 3767 [Biegły Rewident].
Przedmiotem umowy zawieranej z wybranym podmiotem będzie:
– przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego City Interactive S.A. za pierwsze półrocze 2012 r.;
– przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej City Interactive za pierwsze półrocze 2012 r.;
– badanie jednostkowego sprawozdania finansowego City Interactive S.A. za rok 2012;
– badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej City Interactive za rok 2012.
Zarząd Emitenta, informuje ponadto, że umowa z w/w podmiotem, zawarta zostanie na okres niezbędny do przeprowadzenia przeglądu półrocznego oraz badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych wraz z wydaniem opinii i raportów z przeprowadzonego przeglądu i badania, jednak na okres nie dłuższy niż do dnia 30 kwietnia 2013 roku.
Emitent korzystał z usług CSWP Audyt Sp. z o.o., z którą CSWP Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa jest powiązana, w związku z przeglądem i badaniem sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2011, o czym informował w raporcie bieżącym nr 29/2011 opublikowanym w dniu 30 czerwca 2011 r.