Raport bieżący 19/2012

Zarząd City Interactive S.A., działając na podstawie § 6
ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim,
niniejszym informuje o sprostowaniu omyłki pisarskiej w raporcie
bieżącym nr 19/2012 z dnia 3 lipca 2012 roku.

Zarząd Emitenta koryguje treść raportu bieżącego nr 19/2012 w zdaniu trzecim, jak poniżej:

„Premiera gry będzie miała miejsce w czwartym kwartale 2012 roku, 9 października”