Raport bieżący 20/2012

Zarząd City Interactive S.A.przekazuje wykaz
akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 28 czerwca
2012 roku:

Pan Marek Tymiński – dysponujący na ZWZA liczbą 6.325.794 głosów z
6.325.794 akcji, stanowiących 90,33% głosów na tym ZWZA oraz 50,01 %
ogólnej liczby głosów.

Goverment of Norway – dysponujący na ZWZA liczbą 355.000 głosów z
355.000 akacji, stanowiących 5,07% głosów na tym ZWZA oraz 2,81% ogólnej
liczby głosów.