Raport bieżący 20/2012

Zarząd City Interactive S.A. informuje, iż wedle
wstępnych szacunków Spółki skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto
osiągnięte przez Grupę Kapitałową City Interactive w drugim kwartale
2012 roku wyniosły ok. 6,7 mln zł.

Niniejsze szacunki zostały przygotowana przez Spółkę przy poniższych założeniach:

Walutą szacunku jest polski złoty. Przychody zrealizowane przez City
Interactive S.A. oraz przez spółki zależne Emitenta zostały przeliczone
wg kursów średnich (NBP) walut w okresie objętym szacunkiem. Przychody
ze sprzedaży zostały oszacowane w wysokości spodziewanej zapłaty, tzn.
pomniejszone o wszystkie udzielone i spodziewane rabaty oraz prowizje.
Przedstawiony wstępny szacunek przychodów nie podlegał sprawdzeniu przez
biegłego rewidenta.

Skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2012r. zostanie opublikowany przez Emitenta w dniu 31 sierpnia 2012 roku