CITY INTERACTIVE SA korekta wstępnych szacunkowych przychodów ze
sprzedaży Grupy Kapitałowej City Interactive za drugi kwartał 2012r.

Raport bieżący 22/2012

Zarząd City Interactive S.A. niniejszym przekazuje
korektę wstępnych szacunkowych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej
City Interactive za drugi kwartał 2012r. opublikowanych raportem
bieżącym nr 20/2012 z dnia 11.07.2012 roku. Na moment przekazania
niniejszego raportu, szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży
netto osiągnięte przez Grupę Kapitałową City Interactive w drugim
kwartale 2012 roku wynoszą 8 mln PLN. Powodem korekty jest zwiększenie
przychodów ze sprzedaży na rynku amerykańskim, a informacja ta
wpłynęła do Emitenta już po publikacji raportu bieżącego nr 20/2012.

Niniejsze szacunki zostały przygotowana przez Spółkę przy poniższych
założeniach: Walutą szacunku jest polski złoty. Przychody zrealizowane
przez City Interactive S.A. oraz przez spółki zależne Emitenta zostały
przeliczone wg kursów średnich (NBP) walut w okresie objętym szacunkiem.
Przedstawiony szacunek przychodów nie podlegał sprawdzeniu przez
biegłego rewidenta.