CITY INTERACTIVE SA nabycie akcji spółki przez prezesa zarządu

Raport bieżący 23/2012

Zarząd City Interactive S.A. informuje, iż w dniu
dzisiejszym, tj. 27 lipca 2012 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie
od Prezesa Zarządu City Interactive S.A. – Pana Marka Tymińskiego- o
dokonaniu przez niego w dniu dzisiejszym, tj. 27 lipca 2012 roku
transkacji nabycia 15.000 (słownie: piętnaście tysiecy ) sztuk akcji
City Interactive S.A. po średniej cenie zakupu 20,61 zł (słownie:
dwadzieścia zlotych i sześćdziesiąt jeden groszy ) za jedną akcję.
Aktualny stan posiadania akcji Spółki przez Pana Marka Tymińskiego
wynosi 6.340.794 akcji , co stanowi 50,12 % ogólnej liczy akcji i
uprawnia do 50,12 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy City
Interactive S.A.