Raport bieżący 24/2012

Zarząd City Interactive S.A. informuje, iż w dniu
dzisiejszym, tj. 30 lipca 2012 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od
Członka Zarządu City Interactive S.A. – Pana Andreas Jaegera – o
dokonaniu przez niego w dniu dzisiejszym, tj. 30 lipca 2012 roku
transkacji nabycia 5.000 (słownie: pięć tysiecy ) sztuk akcji City
Interactive S.A. po średniej cenie zakupu 20,97 zł (słownie: dwadzieścia
zlotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy ) za jedną akcję.Aktualny stan
posiadania akcji Spółki przez Pana Andreasa Jaegera wynosi 5.000 akcji
, co stanowi 0,04 % ogólnej liczy akcji i uprawnia do 0,04 % głosów na
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy City Interactive S.A.