CITY INTERACTIVE SA raport okresowy półroczny za 2012 PSr

Raport okresowy półroczny za 2012 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2012 półrocze / 2011 półrocze / 2012 półrocze / 2011
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 18 008 43 228 4 263 10 896
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 301 12 482 -781 3 146
Zysk (strata) brutto -5 326 12 368 -1 261 3 117
Zysk (strata) netto -4 635 10 117 -1 097 2 550
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 393 10 751 1 750 2 710
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -15 465 -7 163 -3 661 -1 806
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -15 -5 224 -4 -1 317
Przepływy pieniężne netto razem -8 087 -1 637 -1 914 -413
Aktywa trwałe 42 772 19 565 10 037 4 908
Aktywa obrotowe 24 627 46 391 5 779 11 637
Aktywa razem 67 399 65 956 15 816 16 544
Kapitał własny 54 341 53 086 12 752 13 316
Kapitał zakładowy 1 265 1 265 297 317
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13 057 12 869 3 064 3 228
Zobowiazania długoterminowe 264 210 62 53
Zobowiązania krótkoterminowe 12 794 12 659 3 002 3 175
Pasywa razem 67 399 65 956 15 816 16 544
Liczba akcji w tys. szt. 12 650 12 650 12 650 12 650
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,37 0,80 -0,09 0,20
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,30 4,20 1,01 1,05
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) n/a n/a n/a n/a
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 13 969 36 794 3 307 9 274
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 759 11 954 -653 3 013
Zysk (strata) brutto -4 661 11 845 -1 103 2 986
Zysk (strata) netto -3 947 9 595 -934 2 418
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 928 10 469 1 640 2 639
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -13 922 -7 297 -3 296 -1 839
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -15 -5 224 -4 -1 317
Przepływy pieniężne netto razem -7 010 -2 052 -1 659 -517
Aktywa trwałe 40 589 18 517 9 525 4 645
Aktywa obrotowe 27 038 46 456 6 345 11 653
Aktywa razem 67 627 64 973 15 870 16 298
Kapitał własny 55 789 53 141 13 092 13 330
Kapitał zakładowy 1 265 1 265 297 317
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11 838 11 831 2 778 2 968
Zobowiazania długoterminowe 256 210 60 53
Zobowiązania krótkoterminowe 11 582 11 621 2 718 2 915
Pasywa razem 67 627 64 973 15 870 16 298
Liczba akcji w tys. szt. 12 650 12 650 12 650 12 650
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,31 0,76 -0,07 0,19
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,41 4,20 1,03 1,05