CITY INTERACTIVE SA nabycie akcji spółki przez prezesa zarządu

Raport bieżący 28/2012

Zarząd City Interactive S.A. informuje, iż w dniu
dzisiejszym, tj. 31 sierpnia 2012 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie
od Prezesa Zarządu City Interactive S.A. – Pana Marka Tymińskiego- o
dokonaniu przez niego w dniu dzisiejszym, tj. 31 sierpnia 2012 roku
transkcji nabycia 480 (słownie: czterystu osiemdziesięciu ) sztuk akcji
City Interactive S.A. po średniej cenie zakupu 16,70 zł (słownie:
szesnaście zlotych i siedemdziesiąt groszy ) za jedną akcję. Aktualny
stan posiadania akcji Spółki przez Pana Marka Tymińskiego wynosi
6.346.274 akcji , co stanowi 50,17 % ogólnej liczy akcji i uprawnia do
50,17 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy City Interactive
S.A.