Zarząd City Interactive S.A. informuje, iż otrzymał
potwierdzenie zawarcia w dniu 12 lipca 2011 roku z Raiffeisen Bank
Polska S.A. terminowych transakcji walutowych typu forward polegających
na sprzedaży:

– 1 mln USD – kurs forward 2,93 PLN – z datą realizacji 13 kwietnia 2012 roku.

– 0,25 mln GBP – kurs forward 4,61 PLN – z datą realizacji 13 kwietnia 2012 roku

– 0,20 mln EUR – kurs forward 4,05 PLN – z datą realizacji 13 kwietnia 2012 roku

Łączna wartość powyższych transakcji wynosi 4.895.300,00 PLN.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż na dzień sporządzenia
niniejszego raportu łączna wartość zawartych z Raiffeisen Bank Polska
S.A. kontraktów zabezpieczających typu forward wynosi 18.618.225,00 zł

Celem powyższych transakcji jest zabezpieczenie ryzyka kursowego dla
pozycji walutowych aktywów Emitenta. Kontrakty terminowe zostały zawarte
na warunkach rynkowych nieodbiegających od powszechnie stosowanych dla
tego typu transakcji.

Wartość zawartych transakcji terminowych przekracza 10% kapitałów
własnych Emitenta i tym samym spełnia kryterium umowy znaczącej.