Zarząd City Interactive S.A. informuje, iż w dniu
wczorajszym, tj. 01.09.2011 r. zawarł z Vivid Games Spółka z o.o. z
siedzibą w Bydgoszczy umowę, której przedmiotem jest produkcja gry
„Sniper: Ghost Warrior”w wersji mobilnej na platformy z systemami iOS,
tj. iPad®, iPhone® i iPod Touch®.

Mobilna wersja gry „Sniper: Ghost Warrior” zostanie wyprodukowana w
oparciu o technologię Unreal® Engine3 firmy Epic Games Inc. Premiera gry
przewidziana jest w IQ 2012 roku.

Postanowienia umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych
dla tego typu umów. Umowa została uznana za znaczącą, gdyż przychody z
tytułu jej sprzedaży mogą osiągnąć wartość przekraczającą poziom 10%
wartości kapitałów własnych Spółki. Przedmiotowa umowa zawiera
postanowienia dotyczące kar umownych, których wartość może przekroczyć
co najmniej 10 % szacowanej wartości umowy, a maksymalną ich wysokość
określono na kwotę 360.000,00 zł. Zapłata kar umownych nie wyłącza
uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających
wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Unreal® Engine3 jest zarejestrowanymi znakiem towarowym Epic Games Inc.

iPad ®, iPhone® , iPod Touch® są zrejestrowanymi znakami towarowymi Apple Inc.