Zarząd City Interactive S.A. informuje, iż otrzymał
potwierdzenie zawarcia w dniu 20 września 2011 roku z Raiffeisen Bank
Polska S.A. terminowych transakcji walutowych typu forward polegających
na sprzedaży:

1,8 mln USD – kurs forward 3,21 PLN – z datą realizacji 22 czerwca 2012 roku o łącznej wartości 5.779.170,00 PLN.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż na dzień sporządzenia
niniejszego raportu łączna wartość zawartych z Raiffeisen Bank Polska
S.A. kontraktów zabezpieczających typu forward wynosi 14.100.470,00 zł.
Celem powyższych transakcji jest zabezpieczenie ryzyka kursowego dla
pozycji walutowych aktywów Emitenta. Kontrakty terminowe zostały zawarte
na warunkach rynkowych nieodbiegających od powszechnie stosowanych dla
tego typu transakcji. Wartość zawartych transakcji terminowych
przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta i tym samym spełnia kryterium
umowy znaczącej.