Zarząd City Interactive S.A. informuje, iż w dniu
dzisiejszym podpisał umowę cesji całości praw i obowiązków wynikajacych
z umowy znaczącej zawartej przez Emitenta w dniu 01.09.2011r. z Vivid
Games Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, o której Emitent
informował w raporcie bieżącym nr 39/2011 z dnia 02.09.201r .

Na mocy podpsanej umowy cesji, spółka zależna Emiteta: Business Area
Spółka z o.o. przejęła całość praw i obowiązków wynikajacych z umowy
produkcyjnej gry „Sniper: Ghost Warrior” w wersji mobilnej na platformy
z systemami iOS, tj. iPad®, iPhone® i iPod Touch®.

iPad ®, iPhone® , iPod Touch® są zrejestrowanymi znakami towarowymi Apple Inc.