Zarząd City Interactive S.A. informuje, iż otrzymał
potwierdzenie zawarcia w dniu 4 listopada 2011 roku z Raiffeisen Bank
Polska S.A. terminowych transakcji walutowych typu forward polegających
na sprzedaży:

2,245 mln EUR- kurs forward 4,3527 zł – z datą realizacji 31 maja 2012 roku;

0,5 mln GBP – kurs forward 5,0357 zł – z datą realizacji 31 maja 2012 roku.

0,677 mln GBP- kurs forward 5,0407 zł – z datą realizacji 29 czerwca 2012 roku;

Łączna wartość powyższych transakcji wynosi 15.702.215,40 zł.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż na dzień sporządzenia
niniejszego raportu łączna wartość zawartych z Raiffeisen Bank Polska
S.A. kontraktów zabezpieczających typu forward wynosi 41.812.560,40 zł

Celem powyższych transakcji jest zabezpieczenie ryzyka kursowego dla
pozycji walutowych aktywów Emitenta. Kontrakty terminowe zostały zawarte
na warunkach rynkowych nieodbiegających od powszechnie stosowanych dla
tego typu transakcji. Wartość zawartych transakcji terminowych
przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta i tym samym spełnia kryterium
umowy znaczącej.