Zarząd Emitenta informuje, iż Rada
Nadzorcza City Interactive S.A., na posiedzeniu w dniu 14 marca 2012
roku powołała Pana Marka Tymińskiego na kolejną, drugą kadencję na
stanowisko Prezesa Zarządu City Interactive S.A.

Druga kadencja Zarządu Emitenta rozpocznie się z dniem odbycia Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy City Interactive S.A. zatwierdzającego
sprawozdanie finansowe za rok 2011 i potrwa 5 lat.

Informacje dot. kwalifikacji oraz przebiegu kariery zawodowejej Pana
Marka Tymińskiego zostały opublikowane przez Spółkę w Prospekcie
Emisyjnym Akcji z dnia 06.11.2007r. oraz znajdują się na stronie
internetowej City Interactive S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Marek Tymiński nie prowadzi
działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie jest wspólnikiem
w konkurencyjnej spółce cywilnej ani spółce osobowej, a także nie jest
członkiem organu spółki kapitałowej ani członkiem organu jakiejkolwiek
innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Marek Tymiński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.