Zarząd City Interactive S.A. informuje, iż nastąpiła zmiana terminu przekazania przez Emitenta do publicznej wiadomości rocznego raportu jednostkowego i rocznego raportu skonsolidowanego za rok 2011 z dnia 30.04.2012 r. na dzień 13.04.2012r.
Pozostałe terminy publikacji sprawozdań okresowych w roku 2012, przekazane raportem bieżącym nr 2/2012, pozostają bez zmian.
Podstawa szczegółowa: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)