Zarząd City Interactive S.A. informuje, iż wedle
wstępnych szacunków Spółki skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto
osiągnięte przez Grupę Kapitałową City Interactive w pierwszym kwartale
2012 roku przekroczyły 11 mln zł.

Niniejsze szacunki zostały przygotowana przez Spółkę przy poniższych założeniach:

Walutą szacunku jest polski złoty. Przychody zrealizowane przez City
Interactive S.A. oraz przez spółki zależne Emitenta zostały przeliczone
wg kursów średnich (NBP) walut w okresie objętym szacunkiem.

Przychody ze sprzedaży zostały oszacowane w wysokości spodziewanej
zapłaty, tzn. pomniejszone o wszystkie udzielone i spodziewane rabaty
oraz prowizje.

Przedstawiony wstępny szacunek przychodów nie podlegał sprawdzeniu przez biegłego rewidenta.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012 roku zostanie opublikowany przez Emitenta w dniu 15 maja 2012 roku.