WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2011 2010 2011 2010
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 81 718 86 071 19 738 21 494
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21 120 34 188 5 101 8 538
III. Zysk (strata) brutto 22 308 32 543 5 388 8 127
IV. Zysk (strata) netto 16 923 26 893 4 088 6 716
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 492 28 771 6 157 7 185
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -19 064 -11 493 -4 605 -2 870
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 248 -2 888 -1 268 -721
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 179 14 390 285 3 594
IX. Aktywa razem 70 654 59 617 15 997 15 054
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12 882 16 656 2 917 4 206
XI. Zobowiazania długoterminowe 342 201 77 51
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 12 540 16 454 2 839 4 155
XIII. Kapitał własny 57 772 42 962 13 080 10 848
XIV. Kapitał zakładowy 1 265 1 265 286 319
XV. Liczba akcji w tys szt 12 650 12 650 12 650 12 650
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) 1,34 2,13 0,32 0,53
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) 4,57 3,40 1,03 0,86
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR) n/a n/a n/a n/a

[Dowiedz się więcej]