Zarząd City Interactive S.A. informuje, iż w dniu 27
kwietnia 2012 roku podpisał z firmą UBISOFT GmbH z siedzibą w Niemczech
umowę dystrybucyjną, dotyczącą sprzedaży na terytorium Niemiec,
Austrii i Szwajcarii gry „Sniper: Ghost Warrior 2” – w wersji na Sony
Playstation®3, Xbox®360 i PC.

Przedmiotowa umowa uznana została za umowę znaczącą, gdyż przychody
Emitenta z tytułu jej realizacji mogą osiągnąć wartość co najmniej 10%
przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich
czterech kwartałów obrotowych, które to przychody na moment publikacji
niniejszego raportu wynoszą 81,72 mln PLN. Wartość kapitałów własnych
Emitenta (57,78 mln PLN) nie jest zdaniem Zarządu City Interactive S.A.
kryterium pozwalającym na właściwą ocenę znaczenia zawartej umowy.
Postanowienia przedmiotowej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie
stosowanych dla tego typu umów.