Zarząd City Interactive S.A. niniejszym przekazuje,
na podstawie Art. 65 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wykaz
informacji bieżących i okresowych przekazanych przez Emitenta do
publicznej wiadomości w roku 2011.

[Dowiedz się więcej]