Zarząd City Interactive S.A. niniejszym przekazuje
korektę wstępnych szacunkowych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej
City Interactive za pierwszy kwartał 2012r. opublikowanych raportem
bieżącym nr 8/2012 z dnia 17.04.2012r..

Na moment przekazania niniejszego raportu, szacunkowe skonsolidowane
przychody ze sprzedaży netto osiągnięte przez Grupę Kapitałową City
Interactive w pierwszym kwartale 2012 roku wynoszą 9.638 tys. PLN.

Powodem korekty – po konsultacji z audytorem – jest stwierdzenie
braku możliwości zaliczenia w przychody Grupy kapitałowej Emitenta za
pierwszy kwartal 2012r. kwoty w wysokości 2.060 tys. PLN, otrzymanej
od firmy Cyberfront Corporation, z siedzibą w Tokyo w Japonii – na
podstawie faktury sprzedaży – jako zaliczki na poczet umowy
licencyjnej dotyczącej sprzedaży na terytorium Japonii gry Sniper:
Ghost Warrior 2 w wersji na Sony Playstation®3, Xbox®360 i PC.

Niniejsza korekta ma charakter jedynie memoriałowy, otrzymana kwota
stanowi 50% gwarantowanej bezzwrotnej zaliczki, przychody są pewne, a
faktyczne rozliczenie przedmiotowej umowy nastąpi w III kwartale 2012
roku z momentem przekazania przez Emitenta do Cyberfront Corporation
ukończonej wersji gry Sniper: Ghost Warrior 2 (Gold Master).

Niniejsze szacunki zostały przygotowana przez Spółkę przy poniższych
założeniach: Walutą szacunku jest polski złoty. Przychody zrealizowane
przez City Interactive S.A. oraz przez spółki zależne Emitenta zostały
przeliczone wg kursów średnich (NBP) walut w okresie objętym szacunkiem.
Przedstawiony szacunek przychodów nie podlegał sprawdzeniu przez
biegłego rewidenta.