WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
DANE SKONSOLIDOWANE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 9 638 13 020 2 309 3 276
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -790 1 526 -189 384
III. Zysk (strata) brutto -2 129 1 538 -510 387
IV. Zysk (strata) netto -2 048 1 132 -491 285
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 427 4 525 1 300 1 139
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 195 -2 715 -1 963 -683
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 -5 184 -2 -1 304
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2 775 -3 373 -665 -849
IX. Aktywa razem 69 127 53 264 16 611 13 277
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10 766 9 164 2 587 2 284
XI. Zobowiazania długoterminowe 333 195 80 49
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 10 434 8 969 2 507 2 235
XIII. Kapitał własny 58 360 44 101 14 024 10 992
XIV. Kapitał zakładowy 1 265 1 265 304 315
XV. Liczba akcji w tys szt 12 650 12 650 12 650 12 650
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) -0,16 0,09 -0,04 0,02
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) 4,61 3,49 1,11 0,87
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR) n/a n/a n/a n/a
DANE JEDNOSTKOWE
XIX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 7 461 9 928 1 787 2 498
XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 009 1 481 -242 373
XXI. Zysk (strata) brutto -2 298 1 493 -550 376
XXII. Zysk (strata) netto -2 213 1 087 -530 273
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 493 4 703 1 555 1 183
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 834 -3 214 -1 877 -809
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 -5 184 -2 -1 304
XXVI. Przepływy pieniężne netto, razem -1 349 -3 694 -323 -930
XXVII. Aktywa razem 71 884 53 180 17 273 13 255
XXVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12 889 8 542 3 097 2 129
XXIX. Zobowiazania długoterminowe 326 195 78 49
XXX. Zobowiązania krótkoterminowe 12 564 8 347 3 019 2 080
XXXI. Kapitał własny 58 995 44 638 14 176 11 126
XXXII. Kapitał zakładowy 1 265 1 265 304 315
XXXIII. Liczba akcji w tys szt 12 650 12 650 12 650 12 650
XXXIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) -0,17 0,09 -0,04 0,02
XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) 4,66 3,53 1,12 0,88
XXXVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR) n/a n/a n/a n/a

[Dowiedz się więcej]