Zarząd City Interactive S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Marka Tymińskiego – Prezesa Zarządu City Interactive S.A. o przekazaniu przez niego na rzecz osoby blisko związanej w dniu 23 maja 2012 roku, na podstawie umowy darowizny zawartej w dniu 17 maja 2012 roku, 150.000 sztuk akcji Spółki City Interactive S.A., których wartość została określona na potrzeby zawartej umowy darowizny na 26,075 zł za jedną akcję – na podstawie średniego kursu akcji Spółki notowanych na GPW z dnia poprzedzającego zawarcie umowy darowizny, tj. z dnia 16 maja 2012 roku. Aktualny stan posiadania akcji Spółki przez Pana Marka Tymińskiego wynosi 6.325.794 akcji, co stanowi 50,01 % ogólnej liczy akcji i uprawnia do 50,01 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy City Interactive S.A.