Zarząd Emitenta informuje, iż Rada Nadzorcza City Interactive S.A., na posiedzeniu w dniu 23 maja 2012 roku powołała Pana Andreasa Jaegera na kolejną kadencję na stanowisko Członka Zarządu City Interactive S.A. Druga kadencja Zarządu Emitenta rozpocznie się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy City Interactive S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2011 i potrwa 5 lat.
Informacje dotyczące kwalifikacji oraz przebiegu kariery zawodowejej Pana Andreasa Jaegera zostały opublikowane przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 6/2012 z dnia 14 marca 2012 roku oraz znajdują się na stronie internetowej City Interactive S.A.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Andreas Jaeger nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej ani spółce osobowej, a także nie jest członkiem organu spółki kapitałowej ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Andreas Jaeger nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.