COMPLEX SA skup akcji własnych

Raport bieżący 29/2012

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd COMPLEX S.A. (Spółka) informuje o nabyciu przez Spółkę akcji własnych w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom Spółki i spółek z nią powiązanych (Program Pracowniczy).

Zarząd COMPLEX S.A. informuje, iż wykonując uchwałę nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na skup akcji własnych przez Spółkę i spółki zależne od Spółki w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom Spółki i spółek z nią powiązanych oraz na podstawie przyjętego przez Zarząd Spółki uchwałą z dnia 4 lipca 2011 roku „Regulaminu nabywania akcji własnych COMPLEX S.A. w celu ich zaoferowania do nabycia pracownikom Spółki lub spółek z nią powiązanych”, w dniach 31 maja i 1 czerwca 2012 roku podczas sesji giełdowych Spółka nabyła łącznie 3.000 sztuk akcji własnych o łącznej wartości nominalnej 6.000,00 zł.

Nabyte akcje stanowią 0,0118 % kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0118 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 1,39 zł.

Od dnia rozpoczęcia skupu Spółka nabyła łącznie 115.500 sztuk akcji własnych uprawniających do 115.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje własne nabyte przez Spółkę od dnia rozpoczęcia skupu stanowią 0,4529 % kapitału zakładowego Spółki oraz 0,4529 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Skup akcji własnych rozpoczął się w dniu 7 lipca 2011 roku i odbywa się w trybie i na zasadach określonych w ww. Regulaminie. Skup będzie prowadzony nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2012 roku. W ramach realizacji Programu Pracowniczego skupu akcji własnych, Spółka może nabyć nie więcej niż 500.000 sztuk akcji.