Ustanowienie hipoteki na nieruchomości

Raport bieżący 30/2012

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd COMPLEX informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie z Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych o ustanowieniu na rzecz ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach hipoteki umownej do kwoty 24.000.000,00 zł na przysługującym COMPLEX prawie użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków, położonej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego, objętej księgami wieczystymi KW nr LD1M/00104514/9, LD1M/00119673/9, LD1M/00144280/1, LD1M/00142892/0, LD1M/00163511/9, LD1M/00146225/2, LD1M/00124204/9, LD1M/00162783/9 oraz 1/2 udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej objętej KW nr LD1M/00167417/8.

Wpisu dokonano w dniu 4 czerwca 2012 roku. Hipoteka ustanowiona została dla zabezpieczenia limitu kredytowego w związku z Umową Wieloproduktową z dnia 10 maja 2012 roku [raport bieżący nr 21/2012]. W/w umowa zastąpiła umowę z dnia 20 lipca 2011 roku [raport bieżący nr 24/2011], natomiast ustanowiona hipoteka zastąpiła hipotekę ustanowioną w dniu 26 września 2011 roku [raport bieżący nr 44/2011].

Wartość aktywa, na którym ustanowiono ww. zabezpieczenie w księgach rachunkowych Emitenta wynosiła na dzień 31.03.2012 roku 10.670.035,68 zł.

Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Emitenta, a ING Bank Śląski S.A. nie istnieją żadne powiązania.

Wartość hipoteki ustanowionej na aktywach przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.