Informacja o podjęciu przez ZWZ uchwały o wypłacie dywidendy

Raport bieżący 33/2012

Zgodnie z § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […] Zarząd COMPLEX S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 11 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMPLEX S.A. podjęło Uchwałę nr 15 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Na mocy ww. uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia część zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2011 tj. kwota 2.040.000 zł przeznaczona zostanie na wypłatę dywidendy. Wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 0,08 zł.

Zgodnie z podjętą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMPLEX S.A. dzień dywidendy ustalono na dzień 29 czerwca 2012 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 16 lipca 2012 roku. Dywidendą zostaną objęte wszystkie akcje Spółki w liczbie 25.500.000. z wyłączeniem akcji Spółki skupionych w ramach Programu Pracowniczego skupu akcji własnych- wg stanu na dzień dywidendy.