Powołanie zarządu spółki na nową kadencję

Raport bieżący 34/2012

Zarząd COMPLEX S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2012 roku powołała Zarząd Spółki COMPLEX S.A. na nową trzyletnią kadencję w następującym składzie:

Michał Nowacki – Prezes Zarządu

Doświadczenie zawodowe:

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej, inżynier. W roku 2006 ukończył kurs dla członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Od 2006 roku związany z COMPLEX S.A. jako założyciel, główny Akcjonariusz i Prezes Zarządu Spółki.

W latach 1994 – 2006 prowadził działalność gospodarczą jako właściciel firmy Agencja Obrotu Normaliami COMPLEX, która w 2006 roku została przekształcona w COMPLEX S.A.

Obecnie pełni również funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej COMPLEX tj. m.in.: Zakłady Elektromaszynowe- Elektronarzędzia CELMA S.A., COMPLEX IQ Sp. z o.o., Zakłady Hydrauliki Siłowej Sp. z o.o.

Pan Michał Nowacki posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą, która zgodnie z klasyfikacją PKD zajmuje się doradztwem biznesowym, jednakże firma ta nie rozpoczęła działalności operacyjnej. Poza ww wymienioną firmą Pan Michał Nowacki nie prowadzi żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności COMPLEX S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Michał Nowacki nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Radosław Łodziato – Wiceprezes Zarządu

Doświadczenie zawodowe:

Absolwent Wydziału Ekonomiczno-socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, magister ekonomii.

Od maja 2006 roku Wiceprezes Zarządu COMPLEX S.A.

W latach 2004 – 2006 dyrektor finansowy w Agencji Obrotu Normaliami COMPLEX.

W latach 1997 – 2004 związany z BRE Bank S.A. w Warszawie Oddział w Łodzi, gdzie zajmował kolejno stanowiska: inspektora kredytowego, naczelnika wydziału kredytów oraz doradcy ds. ryzyka kredytowego.

Obecnie pełni również funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej COMPLEX tj. m.in.: Zakłady Elektromaszynowe- Elektronarzędzia CELMA S.A., COMPLEX IQ Sp. z o.o., Zakłady Hydrauliki Siłowej Sp. z o.o.

Pan Radosław Łodziato nie prowadzi żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności COMPLEX S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Radosław Łodziato nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.