Raport bieżący 35/2012

Zarząd COMPLEX S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 10
lipca 2012 roku Rada Nadzorcza Spółki na podstawie Art. 26 ust. 7
Statutu Spółki tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami
zawodowymi, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
finansowych Spółki pod nazwą (firmą):

PKF Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Elbląska 15/17,
wpisananej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod
numerem 548.

Spółka korzystała z usług PKF Audyt sp. z o.o. (poprzednio PKF Consult sp. z o.o.) w zakresie:

a) Badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku,

b) Badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku,

c) Badania sprawozdania finansowego za okres od 18 kwietnia 2006 roku
do 31 grudnia 2006 roku, które zostało zamieszczone w prospekcie
emisyjnym Spółki,

d) wydania opinii o sprawozdaniu finansowym pro – forma sporządzonym
na dzień 31 grudnia 2006 roku za okres od 6 kwietnia do 31 grudnia 2006
roku, które zostało zamieszczone w prospekcie emisyjnym Spółki.

Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia umowy z wybranym
audytorem obejmującej przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania
finansowego COMPLEX S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej COMPLEX za rok obrotowy, kończący się 31 grudnia 2012
roku oraz przeglądu sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPLEX, które sporządzone
będą za okres 6 miesięcy, kończący się 30 czerwca 2012 roku. Umowa z
audytorem zostanie zawarta na czas wykonania przedmiotu umowy.