COMPLEX SA ustanowienie zastawów na zapasach towarów na rzecz ING Bank Śląski SA

Raport bieżący 37/2012

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i
okresowych, Zarząd COMPLEX informuje, że w dniu 23 lipca 2012 roku
otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice -Wschód w Katowicach,
Wydział IX Gospodarczy – Rejestr Zastawów z dnia 17 lipca 2012 roku o
dokonaniu wpisu zastawu w rejestrze zastawów na rzecz ING Bank Śląski
S.A. z siedzibą w Katowicach, na zapasach towarów magazynowych
należących spółki Zakłady Elektromaszynowe-Elektronarzędzia CELMA S.A.

Ustanowienie zastawów stanowi zabezpieczenie wykonania umowy
Wieloproduktowej z dnia 10 maja 2012 roku, o której COMPLEX informował w
raporcie bieżącym nr 21/2012 z dnia 11 maja 2012 roku.

Łącznie na rzecz ING Bank Śląski S.A. zostały ustanowione zastawy
towarów magazynowych należące do czterech spółek Grupy Kapitałowej
COMPLEX tj. Zakłady Elektromaszynowe-Elektronarzędzia CELMA S.A.,
Zakłady Hydrauliki Siłowej sp. z o.o., PREMIUM TECHNIK POLSKA sp. z o.o.
oraz Hertz Polska sp. z o.o. Dłużnikami ustanowiono COMPLEX S.A. oraz
dziewięć spółek Grupy Kapitałowej COMPLEX tj. COMPLEX IQ sp. z o.o.,
PREMIUM TECHNIK POLSKA sp. z o.o., COMPLEX AUTOMOTIVE BEARINGS sp. z
o.o., Zakłady Elektromaszynowe-Elektronarzędzia CELMA S.A., QUINTO sp. z
o.o., Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „METALZBYT” sp. z o.o.,
Zakłady Hydrauliki Siłowej sp. z o.o., Hertz Polska sp. z o.o., Kenner
Polska sp. z o.o.

Na dzień 10 maja 2012 roku łączna wartość zbioru zastawów wynosi
8.319.268,82 zł, natomiast najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 36 mln
zł. Przedmiotem zastawów są zapasy towarów handlowych znajdujących się w
Tulipan Park w Strykowie, w Łodzi Al. 1-go Maja 119/121 oraz ul.
Przybyszewskiego nr 176/178, a także w Goleszowie ul. Przemysłowa 10.

Zarząd COMPLEX oświadcza, że nie istnieją żadne powiązania pomiędzy
spółką COMPLEX i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi spółkę
COMPLEX, a ING Bank Śląski S.A. na rzecz którego ustanowiono zastawy.

Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości jest wartość kapitałów własnych COMPLEX S.A.