COMPLEX SA Raport okresowy półroczny za 2012 PSr

Raport okresowy półroczny za 2012 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2012 półrocze /2011 półrocze / 2012 półrocze /2011
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 66 715 77 594 15 792 19 558
Koszt własny sprzedaży 45 987 52 797 10 886 13 308
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 071 2 883 964 727
Zysk (strata) brutto 1 627 2 448 385 617
Zysk (strata) netto 970 1 888 230 476
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,04 0,07 0,01 0,02
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (8 836) 4 265 (2 092) 1 075
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 708 (10 407) 168 (2 623)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 039 5 226 2 140 1 317
Aktywa razem 191 328 190 246 44 899 43 073
Zobowiązania razem 107 769 103 861 25 290 23 515
Zobowiązania krótkoterminowe 85 513 79 951 20 067 18 102
Kapitał własny 83 559 86 385 19 609 19 558
Kapitał podstawowy 51 000 51 000 11 968 11 547
Liczba akcji w sztukach 25 500 000 25 500 000 25 500 000 25 500 000
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 3,28 3,39 0,77 0,77
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 19 133 48 164 4 529 12 140
Koszt własny sprzedaży 13 860 32 591 3 281 8 215
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 399 3 103 331 782
Zysk (strata) brutto 1 610 3 130 381 789
Zysk (strata) netto 1 146 2 907 271 733
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,04 0,11 0,01 0,03
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 079 7 286 2 386 1 837
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (964) (16 868) (228) (4 252)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (9 958) 8 447 (2 357) 2 129
Aktywa razem 116 176 141 855 27 263 32 117
Zobowiązania razem 51 397 63 559 12 061 14 390
Zobowiązania krótkoterminowe 29 141 52 415 6 839 11 867
Kapitał własny 77 295 78 296 18 139 17 727
Kapitał podstawowy 51 000 51 000 11 968 11 547
Liczba akcji w sztukach 25 500 000 25 500 000 25 500 000 25 500 000
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 3,03 3,07 0,71 0,70