COMPLEX SA uzupełnienie skonsolidowanego raportu półrocznego

Raport bieżący 38/2012

Zarząd COMPLEX S.A. informuje, że w opublikowanym w dniu
31 sierpnia 2012 roku Skonsolidowanym Raporcie Półrocznym nie
zmieszczono Raportu Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego
skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego COMPLEX S.A. oraz
śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej COMPLEX, w związku z czym Spółka publikuje ponownie
Skonsolidowany Raport Półroczny wraz z Raportem Biegłego Rewidenta z
przeglądu w/w sprawozdań.