Ustanowienie hipoteki na nieruchomości

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych (…), Zarząd COMPLEX informuje, że w
dniu 3 września 2012 roku International Bussines Services Polska sp. z
o.o. (podmiot zależny) otrzymał zawiadomienie z Sądu Rejonowego w
Gnieźnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych o ustanowieniu na rzecz ING Bank
Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach hipoteki umownej do kwoty
24.000.000,00 zł na nieruchomości położonej w Gnieźnie przy Placu 21
Stycznia, będącej własnością International Bussines Services Polska sp. z
o.o., objętej księgami wieczystymi KW nr PO1G/00029876/5 i KW nr
PO1G/00000597/6.
Wpisu dokonano w dniu 28 sierpnia 2012 roku. Hipoteka ustanowiona
została dla zabezpieczenia limitu kredytowego w związku z Umową
Wieloproduktową z dnia 10 maja 2012 roku [raport bieżący nr 21/2012].
W/w umowa zastąpiła umowę z dnia 20 lipca 2011 roku [raport bieżący nr
24/2011], natomiast ustanowiona hipoteka zastąpiła hipotekę, której
wartość wynosiła 15 mln zł.
Wartość aktywa, na którym ustanowiono ww. zabezpieczenie w księgach
rachunkowych International Bussines Services Polska sp. z o.o. wynosiła
na dzień 30.06.2012 roku 409 826,00 zł. Pomiędzy Emitentem i osobami
zarządzającymi oraz nadzorującymi Emitenta, a ING Bank Śląski S.A. nie
istnieją żadne powiązania. Wartość hipoteki ustanowionej na aktywach
przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.