WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2011 półrocze /2010 półrocze / 2011 półrocze /2010
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 77 594,00 61 265,00 19 558,00 15 300,00
II. Koszt własny sprzedaży 52 797,00 42 039,00 13 308,00 10 499,00
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 883,00 -6 856,00 727,00 -1 712,00
IV. Zysk (strata) brutto 2 448,00 -9 059,00 617,00 -2 262,00
V. Zysk (strata) netto 1 888,00 -8 906,00 476,00 -2 224,00
VI. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,07 -0,33 0,02 -0,08
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 265,00 2 770,00 1 075,00 692,00
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 407,00 -1 465,00 -2 623,00 -366,00
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 226,00 -2 075,00 1 317,00 -518,00
X. Aktywa razem 168 865,00 164 628,00 42 358,00 41 570,00
XI. Zobowiązania razem 90 593,00 88 429,00 22 724,00 22 329,00
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 68 225,00 68 375,00 17 114,00 17 265,00
XIII. Kapitał własny 78 272,00 76 199,00 19 634,00 19 241,00
XIV. Kapitał podstawowy 51 000,00 51 000,00 12 793,00 12 878,00
XV. Liczba akcji w sztukach 25 500 000,00 25 500 000,00 25 500 000,00 25 500 000,00
XVI. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 3,07 2,84 0,77 0,72
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XVII. Przychody netto ze sprzedaży produktów , towarów i materiałów 48 164,00 41 786,00 12 140,00 10 436,00
XVIII. Zyski z dzaiłalności operacyjnej 3 103,00 -2 618,00 782,00 -654,00
XIX. Zysk brutto 3 130,00 -4 340,00 789,00 -1 084,00
XX. zysk netto 2 907,00 -3 531,00 733,00 -882,00
XXI. Przepływy pienięzne z działalnosci operacyjnej 7 286,00 4 554,00 1 837,00 1 137,00
XXII. Przepływy pienięzne z działalnosci inwestycyjnej -16 868,00 -3 850,00 -4 252,00 -961,00
XXIII. Przepływy pienięzne z działalnosci finansowej 8 447,00 -806,00 2 129,00 -201,00
XXIV. Przepływy pienięzne netto razem -1 135,00 -102,00 -286,00 -25,00
XXV. Aktywa razem 139 709,00 135 321,00 35 045,00 34 169,00
XXVI. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 63 435,00 62 235,00 15 912,00 15 715,00
XXVII. zobowiązania długoterminowe 13 520,00 9 777,00 3 391,00 2 469,00
XXVIII. zobowiązania krótkoterminowe 49 915,00 52 458,00 12 521,00 13 246,00
XXIX. kapitał wałsny 76 274,00 73 086,00 19 133,00 18 455,00
XXX. kapitał zakładowy 51 000,00 51 000,00 12 793,00 12 878,00
XXXI. liczba akcji w sztukach 25 500 000,00 25 500 000,00 25 500 000,00 25 500 000,00
XXXII. zysk strata na jedna akcję zwykłą 0,11 -0,14 0,03 -0,03
XXXIII. Wartośc księgowa na jedna akcje zwykłą 2,99 2,87 0,75 0,72

Prezentowane dane dotyczące

skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej jak i jednostkowego

sprawozdania z sytuacji finansowej zostały podane według stanu na dzien

31 grudnia 2010.

W przypadku prezentowania wybranych danych
finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te
należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego
sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu
(sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza
bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co
należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce
prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za
pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Zawartość raportu:

SF_skonsolidowane_06_2011.pdf

SF_jednostkowe__06_2011.pdf

Sprawozdanie_Zarzadu_Grupy_06_2011.pdf

Raport_z_przegladu_sprawozdania_skonsolidowanego.pdf


  • Raport_z_przegladu_sprawozdania_jednostkowego.pdf