Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i
okresowych […], Zarząd COMPLEX S.A. informuje, że w dniu 12 września
2011 roku podpisał aneks nr 1 do umowy wieloproduktowej z dnia 20 lipca
2011 roku, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 24/2011 z
dnia 21 lipca 2011 roku. Aneks do umowy został zawarty z ING Bank Śląski
S.A. z siedzibą w Katowicach, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi,
ul. Kopcińskiego 73/75 (dalej: Bank).

W związku z planowaną przez Spółkę sprzedażą nieruchomości w Łodzi przy
AL. Piłsudskiego 143, będącą dotychczas zabezpieczeniem umowy
wieloproduktowej, Bank wyraził zgodę na zmianę zabezpieczenia umowy.

Na mocy podpisanego aneksu zostało zmienione zabezpieczenie umowy w
postaci hipoteki umownej do kwoty 15 mln zł, z nieruchomości w Łodzi
przy AL. Piłsudskiego 143 na nieruchomość gruntową w Łodzi przy ul. Nery
4A, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Wydział XVI
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę Wieczystą nr LD1M/00237167/2.
Zabezpieczenie na nieruchomości w Łodzi przy AL. Piłsudskiego 143
zostanie zwolnione po przedstawieniu Bankowi złożenia i opłacenia
wniosku do księgi wieczystej dla nieruchomości położonej w Łodzi przy
ul. Nery 4A.

Ponadto podpisany aneks łagodzi kowenant dotyczący utrzymania w okrescie
kredytowania wskaźnika zadłużenia oprocentowanego w relacji do EBITDA.

Pozostałe warunki umowy wieloproduktowej nie ulegają istotnym zmianom.

Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi wartość umowy oraz wartość
ustanowionego dodatkowego zabezpieczenia umowy przekraczająca 10%
kapitałów własnych COMPLEX S.A.