Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych, Zarząd COMPLEX informuje, że w dniu 4 listopada
2011 roku otrzymał zawiadomienie z Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych o ustanowieniu na rzecz ING Bank
Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, hipoteki umownej łącznej na kwotę
15.000.000,00 zł, na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków
położonej w Łodzi przy AL. J. Piłsudskiego 143 [Księga wieczysta nr
LD1M/00088552/8].

Wpisu dokonano w dniu 31 października 2011 roku. Hipoteka umowna łączna
ustanowiona została dla zabezpieczenia spłaty limitu kredytowego zgodnie
z umową kredytową z dnia 20 lipca 2011, o której Emitent informował
raportem bieżącym nr 24/2011.

Wartość aktywów, na których ustanowiono w/w zabezpieczenie w księgach
rachunkowych Emitenta wynosi na dzień 30.06.2011 roku 123.000 zł.

Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Emitenta, a ING Bank Śląski S.A. nie istnieją żadne powiązania.

Wartość hipoteki ustanowionej na aktywach przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta wg stanu na dzień 30.06.2011 r.