Działając na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.
U. 2009, Nr 185, poz. 1439) Zarząd PZ CORMAY S.A. (Spółka) z siedziba w
Łomiankach informuje, że w dniu 03 listopada 2011 r. do siedziby Spółki
wpłynęło zawiadomienie od Akcjonariusza PZU Asset Management S.A. z
siedzibą w Warszawie, iż w wyniku zawarcia w dniu 25 października 2011
r. transakcji kupna na rynku regulowanym 60.000 sztuk akcji Spółki do
portfeli inwestycyjnych klientów Akcjonariusza, udział w ogólnej liczbie
głosów w Spółce przekroczył w górę 5%.

Przed w/w transakcją Akcjonariusz posiadał 1.395.213 akcji, stanowiących
4,83% w kapitale zakładowym Spółki, co dawało prawo do 1.395.213 głosów
na WZA, stanowiących 4,83% w ogólnej liczbie głosów.

Po w/w transakcji Akcjonariusz posiada 1.455.213 akcji, stanowiących
5,04% w kapitale zakładowym Spółki, co daje prawo do 1.455.213 głosów na
WZA, stanowiących 5,04% w ogólnej liczbie głosów.